PECC2 Brochure

Năm 1981, các kỹ sư và công nhân của Bộ Điện lực đã được điều động để thiết kế xây dựng công trình thủy điện Trị An, công trình nguồn điện đầu tiên ở phía Nam kể từ sau ngày thống nhất đất nước, khởi nguồn cho sự ra đời của Công ty Khảo sát Thiết kế Điện 2 (PIDC2) vào tháng 7 năm 1985, một đơn vị trực thuộc Bộ Điện lực. Ngày 11/01/1999, Công ty được đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) và từ ngày 01/11/2007 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm cổ phần chi phối. Cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán TV2 đã được chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 13/10/2009.
Tải quyển giới thiệu PECC2

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2