Công bố thông tin

Năm 2018
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 2018
Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2018
Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018
CBTT Chủ trương tạm ứng cổ tức và lấy ý kiến cổ đông...
CBTT thay đổi địa điểm giao dịch
Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
Giấy phép Đăng ký kinh doanh lần 10
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
Nghị quyết thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017
Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Gia hạn thời gian CBTT
 Thông báo (thay đổi) mô hình Công ty và loại Báo cáo tài chính
 UBCK chấp thuận cho phát hành trả cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017
 Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017
 CBTT danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn năm 2017
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
 CBTT người phụ trách quản trị
 Báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
Năm 2016
 CPQ Thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành
 CPQ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
 BC KQ giao dịch CP của người nội bộ
 BC KQ giao dịch CP của người nội bộ
 CBTT giao dịch bán CPQ
 CBTT Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016
 CBTT bổ sung nhân sự HĐQT
 CBTT Giải trình chênh lệch 10% LNST báo cáo bán niên 2016 so với cùng kỳ năm trước – Toàn công ty
 CBTT Giải trình chênh lệch 10% LNST báo cáo bán niên 2016 so với cùng kỳ năm trước – Khối Văn phòng công ty
 Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
 UBCK chấp thuận báo cáo phát hành
 UBCK thông qua phương án phát hành
 Thông báo vv chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại TV2
 CBTT thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 8
 Công bố kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015
 Giải trình công bố thông tin BCTC Q1.2016
 CBTT ký hợp đồng kiểm toán
 Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TV2
 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2015
 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
 Bổ sung ngành nghề Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

 

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2