DỰ ÁN THỦY ĐIỆN & NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ghi chú:
(A) = Quy hoạch; (B) = NCTKT & NCKT/ Dự án đầu tư xây dựng; (C) = TKKT & Hồ sơ mời thầu;
(D) = Thiết kế bản về Thi công & Giám sát Tác giả; (E) = Tư vấn Giám sát; (G) = Thẩm định Thiết kế Kỹ thuật;
(H) = Quy trình vận hành hồ chứa; (I) = Kiểm định an toàn đập;
STT Tên dự án Công suất (MW)
Dịch Vụ
A B C D E G H I
Ghi chú
DỰ ÁN THỦY ĐIỆN
QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN CÁC SÔNG
1 Sông Srêpốk: 11 công trình 552
Hoàn thành 1998
2 Sông Đồng Nai: 9 công trình 1437
Hoàn thành 2000
3 Sông Trà Khúc: 8 công trình 200
Hoàn thành 2003
4 Sông Cho Long & Tê 90
Hoàn thành 2008
5 Sông Long Đại 30
Hiệu chỉnh QH
DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Lập quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau;
Lập quy hoạch phát triển điên mặt trời tỉnh Bình Thuận, Bình Phước;
Báo cáo điều chỉnh, bổ sung dự án điện mặt trời Sơn Mỹ 3 – Giai đoạn 1, Bình An – Giai đoạn 1, điện trấu Hậu Giang và quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh và cấp quốc gia;
Lập báo cáo NCTKT, NCKT dự án: Thái Hòa (82,5MW), Thái Phong (52,5MW);
Lập báo cáo NCKT dự án điện mặt trời tại TTĐL Vĩnh Tân – Giai đoạn 1; Điện gió Tân Thuận – Giai đoạn 1;
Thiết kế lập bản vẽ thi công và mua sắm thiết bị cột đo gió sự án điện gió Tân Thuận – Vận hành ổn định;
Báo cáo đánh giá tiềm năng các khu vực phát triển năng lượng tái tạo

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2